Wstęp
 1. Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego
 2. Serce Jezusa, w łonie Matki - Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone
 3. Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone
 4. Serce Jezusa nieskończonego Majestatu
 5. Serce Jezusa, Świątynio Boga i Przybytku Najwyższego
 6. Serce Jezusa, Domie Boży i Bramo Niebios
 7. Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości
 8. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico
 9. Serce Jezusa dobroci i miłości pełne
 10. Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino
 11. Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze
 12. Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich
 13. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności
 14. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa
 15. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał
 16. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali
 17. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata
 18. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia
 19. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają
 20. Serce Jezusa, źródło życia i świętości
 21. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze
 22. Serce Jezusa, zelżywością przepełnione i dla nieprawości naszych starte
 23. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne
 24. Serce Jezusa, włócznią przebite
 25. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy
 26. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze
 27. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze
 28. Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników
 29. Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie
 30. Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających i rozkoszy Wszystkich Świętych