Stacja 12
Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

A obok krzyża Jezusowego stały:
Matka Jego
i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa,
i Maria Magdalena.
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę
i stojącego obok Niej ucznia,
którego miłował,
rzekł do Matki:
Niewiasto, oto syn Twój.
Następnie rzekł do ucznia:
Oto Matka twoja.
(por. J 19, 25)

Jezu, teraz jest godzina
Twojej śmierci
i Godzina Twego Miłosierdzia.

Było już około godziny szóstej
i mrok ogarnął całą ziemię,
aż do godziny dziewiątej.
Słońce się zaćmiło
i zasłona świątyni
rozdarła się na pół.

Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem:
Ojcze, w Twoje ręce
powierzam ducha mojego.
Po tych słowach skonał,
(por. Łk 23, 44-46)

Wykonało się...

śpiew:
Jezu Chryste, Panie mity,
O Baranku tak cierpliwy,
Wzniosłeś, wzniosłeś
na krzyż ręce swoje,
Gładząc, gładząc nieprawości moje.

Płacz Go, człowiecze mizerny,
Patrząc, jak jest miłosierny;
Jezus, Jezus na krzyżu umiera,
Słońce, słońce jasność swą zawiera.

Na koniec Mu bok przebito,
Krew płynie z wodą obfito;
Żal nasz, żal nasz
dziś wyznajem łzami,
Jezu, Jezu, zmiłuj się nad nami.

Stacja 13. Pan Jezus z krzyża zdjęty